Jesteś tutaj: Start / RODO + IOD


RODO + IOD

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA  INFORMACYJNA - RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana - rodzica/uczniów/słuchaczy  danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 63A, tel.: 16 621 15 40 mail: ckziujaroslaw@wp.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu możliwy jest pod numerem tel.: 16 621 46 93 lub adresem email:ckziujaroslaw@wp.pl

3. Dane osobowe Pani/Pana ucznia/słuchacza będą przetwarzanena podstawie art. 6 ust. 1 lit.,cogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych  w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w szkole.

4. Pani/Pana ucznia/słuchacza dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum  w Przemyślu.

5. Posiada Pani/Pan posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Rodzicom/ uczniom/słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.