Praktyki zawodowe - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w JarosławiuPraktyki zawodowe

 

LICZBA GODZIN PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kursu

Liczba godzin praktyk

R.26

Wykonywanie kompozycji florystycznych

4 tygodnie

(160 godz.)

Z.08

Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

8 tygodni

(320 godz.)

A.61

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

2 tygodnie

(80 godzin)

R.16

Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej

8 tygodni

(320 godzin)

 

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest  ukończenie praktyk zawodowych z oceną pozytywną.

Uczestnik KKZ zwraca się do danej jednostki, w której chce odbywać praktykę zawodową z pisemna prośbą.

wzór prośby o przyjęcie na praktyki    

Prośba powinna zawierać: nazwę jednostki, jej adres oraz dane na temat osoby, przez którą dana jednostka jest jest reprezentowana.

(informacje te potrzebne są do sporządzenia umowy o praktykę zawodową)

Po dostarczeniu podpisanej prośby o przyjęcie na praktyki zawodowe do kierownika praktyk zostaje sporządzona stosowna umowa.

Umowa zostaje zawarta pomiędzy Dyrektorem CKZiU w Jarosławiu,  a osobą reprezentująca daną jednostkę, w której słuchacz chce odbywać  praktyki zawodowe. Umowa zawiera m.in. imienny wykaz słuchaczy odbywających praktyki oraz tematykę praktyk.

Słuchacz w trakcie odbywania praktyk wypełnia na bieżąco dziennik praktyk, a po ich zakończeniu przekazuje go do kierownika praktyk.

wzór dziennika praktyk 

Po zakończeniu praktyk ( w określonej liczbie godzin dla danego kursu) słuchacz otrzymuje od jednostki, w której odbywał praktyki zaświadczenie o ukończeniu praktyk zawodowych wraz z oceną.

wzór zaświadczenia o ukończeniu praktyk zawodowych 

Najpóźniej miesiąc przed zakończeniem danego kursu kwalifikacyjnego słuchacz powinien złożyć u kierownika praktyk następujące dokumenty:

- uzupełniony dzienniczek praktyk zawodowych,

- zaświadczenie o ukończeniu praktyk wraz z oceną.